+48 32 649 70 00
info@ocynkownia.pl
Formularz kontaktowy

Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Ogólne informacje

Poniższe informacje w prosty sposób przedstawiają, co dzieje się z danymi osobowymi Użytkowników naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację osoby. Dokładne informacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w polityce prywatności znajdującej się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej.

Kto odpowiada za gromadzenie danych osobowych na tej stronie internetowej?

Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się jej administrator. Jego dane kontaktowe znajdują się w dziale Podmiot odpowiedzialny.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Po pierwsze dane gromadzone są w oparciu o uzyskiwane od Państwa informacje, np. dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane gromadzone są automatycznie podczas wizyt na naszej stronie internetowej, po udzieleniu zgody za pomocą naszych systemów IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, jak również godzina wejścia na stronę). Dane tego rodzaju gromadzone są automatycznie, zaraz po wejściu na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Część danych osobowych gromadzona jest w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane na potrzeby analizy zachowania użytkowników Internetu.

Jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do danych?

W każdym czasie przysługuje Państwu prawo uzyskania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu, dla jakiego Państwa dane osobowe zostały zapisane. Ponadto mają Państwo prawo żądać korekty, zablokowania lub usunięcia takich danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego.

Związane z powyższym oraz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo kierować do nas na adres kontaktowy.

Narzędzia analizy i narzędzia od dostawców zewnętrznych

Zachowanie w Internecie osób odwiedzających naszą stronę internetową może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to dzięki plikom cookie i programom do analizy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting

iquer

Naszą stronę internetową hostujemy na serwerze iquer. Dostawcą jest iquer.net GmbH & Co KG, Klingenderstr. 5, 33100 Paderborn (dalej iquer).

Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy iquer: https://www.iquer.net/datenschutz/.

Korzystanie z iquer opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zależy nam na tym, aby nasza strona internetowa była wyświetlana tak niezawodnie, jak to tylko możliwe. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Ogólne informacje oraz informacje o obowiązkach

Ochrona danych osobowych

Administratorzy naszych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne przestrzegając przy tym przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz postanowień niniejszej polityki prywatności. Od użytkowników naszych stron internetowych gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację osoby. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono, które dane są gromadzone oraz w jakim celu są wykorzystywane. Wskazano także, w jaki sposób oraz w jakim celu się to odbywa.

Zaznaczamy, iż przesyłanie danych w Internecie (np. w przypadku komunikacji drogą e-mailową) może wykazywać deficyty w zakresie bezpieczeństwa. Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Podmiot odpowiedzialny

Dostawcą oferty online i odpowiedzialnym zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych jest

Seppeler Holding & Verwaltungs GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 55
33397 Rietberg
Telefon: +49 05244 983-0
Faks: +49 05244 983-225
info-holding@seppeler.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi osobami określa cel i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono określonego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli wystąpią Państwo z uzasadnionym żądaniem usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wtedy dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub prawa handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych na stronie internetowej

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, wtedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane, jeśli są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poniższe akapity niniejszego oświadczenia o ochronie danych zawierają informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
W naszym przedsiębiorstwie ustanowiliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
Pan Michał Dulowski
DMC SYSTEM Michał Dulowski
Luszowice, Styczniowa 127
32-500 Chrzanów
NIP 6321108253
Telefon: +48 515 626 263

informacje dotyczące przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub w innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, to Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie może być zagwarantowany poziom ochrony danych porównywalny z poziomem UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Pana/i, jako osoby zainteresowanej, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że organy amerykańskie (np. tajne służby) będą przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przeprowadzenie wielu procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych wymaga Państwa wyraźnej zgody. Udzieloną już zgodę można w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas nieformalne zawiadomienie drogą e-mailową. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, macie Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn wynikających z szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o niniejsze postanowienia. Odpowiednie podstawy prawne, na których oparte jest przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. Jeśli zostanie złożony sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać powody do przetwarzania, które są nadrzędne nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie musi być w celu wykonywania lub obrony roszczeń (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania reklam bezpośrednich, to mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw przetwarzaniu danych osobowych w celach reklamowych; dotyczy to również profilowania w zakresie związanym z reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu, dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamowych bezpośrednich (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Prawo przenoszalności danych

Przysługuje Państwu prawo udostępniania danych, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, dla siebie lub osób trzecich (z wykorzystaniem powszechnie stosowanego, odczytywalnego komputerowo formatu). Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, wówczas nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

Informacja, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym czasie mają Państwo prawo żądać nieodpłatnej informacji o Państwa zapisywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, jak również celu przetwarzania tych danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do korekty, zablokowania i usunięcia powyższych danych. W każdej chwili możecie się Państwo z nami skontaktować, jeśli macie dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Macie Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W tym celu należy się z nami skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionowana jest dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas badania macie Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się/ odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale potrzebujecie ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, wtedy macie Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, Państwa i nasze interesy muszą zostać wyważone. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, macie Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli ograniczyliście Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względów przetwarzany jest ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w celu zapewnienia ochrony przekazywania treści poufnych takich jak zamówienia czy zapytania, które przesyłane są nam jako administratorom strony, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, iż początek adresu internetowego w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://”, a w wierszu adresowym przeglądarki pojawia się symbol zamka.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, wówczas dane, które przesyłają Państwo do nas, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Brak zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych, które muszą zostać przez nas udostępnione w celu spełnienia obowiązku umieszczenia na stronie internetowej stopki, na cele przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały w sposób wyraźny zamówione. Administratorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezgodnego z ich wolą przesyłania materiałów reklamowych, np. w formie e-maili z kategorii spam.

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na komputerze użytkownika żadnych szkód oraz nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu opracowanie bardziej przyjaznej dla użytkownika, efektywniejszej i bezpieczniejszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne“. Po zakończeniu wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Pozostałe rodzaje plików cookie zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika aż do momentu ich usunięcia. Pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby informowała o wykorzystywaniu plików cookie oraz zezwalała na zapisywanie plików cookie tylko w indywidualnych przypadkach, uniemożliwiała akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie. Istnieje także możliwość aktywowania automatycznego usuwania plików cookie w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalności dostępne na stronach.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia komunikacji elektronicznej lub udostępnienia konkretnych, wymaganych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka z produktami), zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uprawniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia niezakłóconego pod względem technicznym i optymalnego świadczenia usług. Jeżeli zapisywane będą inne pliki cookie (np. cookie do analizy zachowania użytkowników w Internecie), wówczas zostaną one osobno wskazane w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z Usercentrics

Ta strona korzysta z technologii zgody Usercentrics w celu uzyskania zgody na przechowywanie niektórych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na korzystanie z niektórych technologii oraz w celu udokumentowania tego zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą technologii jest Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monachium, strona internetowa: usercentrics.com/de/ (dalej „Usercentrics”).

Po wejściu na naszą stronę internetową do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:

 • Twoja zgoda(-y) lub cofnięcie zgody (zgód)
 • Twój adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje o urządzeniu
 • Czas wizyty na stronie

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przyporządkować udzieloną zgodę lub jej odwołanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poprosicie Państwo o ich usunięcie, samodzielnie usuniecie plik cookie Usercentrics lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Usercentrics służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Zgoda z Cookiebot

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody Cookiebot, aby uzyskać Państwa zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na korzystanie z niektórych technologii oraz udokumentować to zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (dalej „Cookiebot”).

Po wejściu na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania Państwa zgody i innych wyjaśnień dotyczących korzystania z plików cookie. Następnie Cookiebot zapisuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc przypisać udzieloną zgodę lub ją odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy poprosicie Państwo o ich usunięcie, samodzielnie usuniecie plik cookie Cookiebot lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.

Cookiebot służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki logów serwera

Administratorzy stron automatycznie gromadzą i zapisują informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła. Są to:

 • typ i wersja przeglądarki
 • wykorzystywany system operacyjny
 • URL referera
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • godzina wysłania zapytania do serwera
 • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma prawnie uzasadniony interes do technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki logów serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań przesyłanych do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego Państwa dane podane w formularzu zapytania, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, zapisujemy wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Powyższych danych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje w związku z powyższym wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą e-mailową nieformalne zawiadomienie. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym dane osobowe pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub zakończenia się celu, dla których dane osobowe były zapisywane (np. po ukończonym rozpatrzeniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

Zapytania e-mailem, telefonem lub faksem

W przypadku zapytań przesyłanych do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego Państwa dane podane w formularzu zapytania, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, zapisujemy wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Powyższych danych nie przekazujemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje w związku z powyższym wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym czasie odwołać. W tym celu wystarczy przesłać do nas drogą e-mailową nieformalne zawiadomienie. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem do chwili odwołania przedmiotowej zgody.

Wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym dane osobowe pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub zakończenia się celu, dla których dane osobowe były zapisywane (np. po ukończonym rozpatrzeniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analizy i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Menedżer tagów Google to narzędzie, za pomocą którego możemy zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie zapisuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy wyłącznie do administrowania i wyświetlania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Menedżer tagów Google rejestruje jednak adres IP, który może być również przekazywany do firmy macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i łatwej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę zachowania osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane o użytkowaniu, np. tj.: wyświetlenia strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są zebrane w identyfikatorze użytkownika i przypisane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę internetową.

Ponadto możemy używać Google Analytics do rejestrowania, między innymi, ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych zestawów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub Device-Fingerprinting). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki niej Google skróci Państwa adres IP w obrębie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwerów Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam następnie skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania z danej strony internetowej oraz sporządzenia raportu dotyczącego aktywności internetowej, jak również aby móc zaoferować administratorowi strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową nie jest w ramach Google Analytics łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki internetowej

Zapisywaniu plików cookie można zapobiec aktywując odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej; wskazujemy jednak, iż w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych w ramach plików cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze stron internetowych (w tym danych dotyczących adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję „Dane demograficzne“ oferowaną przez Google Analytics. Umożliwia ona sporządzanie raportów zawierających informacje odnośnie do wieku, płci i zainteresowań użytkowników strony. Powyższe dane pochodzą ze związanej z zainteresowaniami reklamy Google, jak również z danych o odwiedzających strony uzyskiwanych od dostawców zewnętrznych. Tych danych nie można przypisać do konkretnych osób. Tę funkcję można w każdym czasie deaktywować za pomocą ustawień podglądu na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics w sposób opisany w punkcie „Brak zgody na gromadzenie danych”.

Powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych, a korzystając z usług Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Pomiar e-commerce Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji „pomiar e-commerce” Google Analytics. Za pomocą pomiarów e-commerce operator witryny może analizować zachowania zakupowe odwiedzających witrynę, aby ulepszyć swoje kampanie marketingowe online. Rejestrowane są informacje takie jak złożone zamówienia, średnie wartości zamówień, koszty wysyłki oraz czas od obejrzenia produktu do jego zakupu. Dane te mogą być zebrane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Google Ads

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wpisze określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika (np. danych dotyczących lokalizacji i zainteresowań) dostępnych w Google (kierowanie na grupę docelową). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/.

Google Conversion Tracking

Ta witryna korzysta ze śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą Google Conversion Tracking my i Google możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te służą do generowania statystyk konwersji. Dowiadujemy się, jaka jest łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli w nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, za pomocą których moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Google używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania do identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/privacy.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Ta strona internetowa zawiera filmy z YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą oni wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych do partnerów YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądacie Państwo film.

Gdy film zostanie na tej stronie wyświetlony, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron zostały odwiedzone. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, to umożliwiacie YouTube przyporządkowanie zachowania podczas surfowania bezpośrednio z osobistego profilu. Można temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym po uruchomieniu wideo lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. Device-Fingerprinting). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o osobach odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube służy odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdują się w polityce prywatności YouTube pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy.

Font Awesome (hosting lokalny)

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest instalowany lokalnie. Brak połączenia z serwerami Fonticons, Inc.

Więcej informacji na temat Font Awesome i Polityka prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

MyFonts Counter

Nasza strona korzysta z MyFonts Counter, usługi analizy stron internetowych Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. Śledzenie odsłon odbywa się zgodnie z przepisami licencyjnymi, przy czym liczba odwiedzin na stronie internetowej jest liczona do celów statystycznych i przesyłana do MyFonts. MyFonts gromadzi jedynie dane anonimowe. Więcej informacji na temat serwisu MyFonts Counter i polityki ochrony danych stosowanej przez MyFonts Counter można znaleźć w Internecie pod adresem: https://www.myfonts.com/a/font/legal.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przekazywanie tych danych. Jeśli Google Maps jest aktywna, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Przy wywołaniu Mapy Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

Używamy Google Maps w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty internetowej oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://business.safety.google/controllerterms/ i https://business.safety.google/controllerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Administrator strony ma uprawniony interes w zakresie ochrony przed bezprawnym, zautomatyzowanym wejściem w posiadanie zabezpieczonych danych komputerowych oraz przed SPAMem. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod następującymi adresami internetowymi: https://policies.google.com/privacy i https://www.google.com/recaptcha/about/.

7. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Używamy narzędzi do konferencji online między innymi do komunikacji z naszymi Klientami. Konkretne narzędzia, których używamy, są wymienione poniżej. Jeśli komunikujecie się Państwo z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, to dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odpowiedniego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne zbierają wszystkie dane, które podajecie/używacie do korzystania z narzędzi (adres e-mail i/lub numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne, które są wymagane do przetwarzania komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika oraz rodzaj połączenia.

Jeśli w ramach narzędzia następuje wymiana, załadowanie lub udostępnienie treści w inny sposób, są one również przechowywane na serwerach dostawców narzędzi. Takie treści obejmują między innymi nagrania w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Informujemy, że nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez stosowane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce korporacyjnej danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy poniżej.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne służą do komunikowania się z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym Klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zwrócono się o zgodę, przedmiotowe narzędzia będą wykorzystywane na podstawie tej zgody. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosicie nas Państwo o ich usunięcie, odwołacie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które operatorzy narzędzi konferencyjnych przechowują dla własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Użyte narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Zoom

Używamy Zoom. Dostawcą tej usługi jest Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w oświadczeniu Zoom o ochronie danych: https://explore.zoom.us/pl/privacy/.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://explore.zoom.us/pl/privacy/.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Microsoft Teams

Korzystamy z Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, które zapewniają, że dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. Usługi własne

Postępowanie z danymi kandydatów

Oferujemy Państwu możliwość złożenia do nas aplikacji (np. e-mailem, pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego). Poniżej poinformujemy o zakresie, celu i wykorzystaniu danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że dane będą traktowane z najwyższą poufnością.

Portal pracy

W naszym portalu dla kandydatów znajdą Państwo oferty stanowisk pracy, o które mogą się Państwo ubiegać wysyłając wiadomość e-mail. Podejmując decyzję o ubieganiu się o pracę, oprócz danych osobowych przekazują nam Państwo także informacje o swoim wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej. Wszelkie dokumenty przesyłane są dobrowolnie.

Po przesłaniu dokumentów aplikacyjnych drogą e-mailową podlegają one automatycznej selekcji oraz są gromadzone w naszym systemie zarządzania kandydatami do pracy. Dodatkowo zapisywane są wszystkie przesłane dokumenty (listy motywacyjne, CV, świadectwa i inne potwierdzenia), jak również zawarte w nich informacje.

Postępowanie z danymi ankietowymi klientów

W firmie Seppeler dążymy do ciągłego doskonalenia. W tym celu przeprowadzamy internetowe ankiety konsumenckie dla naszych poszczególnych lokalizacji.

Cel i zakres zbierania danych

Celem ankiety konsumenckiej jest zebranie informacji w celu ulepszenia naszych usług w ramach ograniczonej czasowo ankiety cyfrowej obecnych Klientów. Udział w ankiecie jest dobrowolny. Podstawą prawną ankiety jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes można znaleźć w celu, o którym mowa powyżej. Podstawą prawną zaproszenia do udziału w ankiecie konsumenckiej jest Państwa sprzeciw, który nie został uwzględniony zgodnie z § 7 ust. 3 UWG. Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać w przyszłości żadnych dalszych zaproszeń do ankiet konsumenckich, możesz skierować swój sprzeciw do osoby odpowiedzialnej.

W przypadku ankiety adres e-mail wybranych uczestników służy do przesłania linku do ankiety. Ponadto podane dane ankiety zostaną zebrane i przeanalizowane. Przetwarzaniem zebranych danych zajmuje się dział sprzedaży danej lokalizacji oraz dział zarządzania jakością.

Okres przechowywania danych

Państwa odpowiedzi zostaną zapisane w formie anonimowej. Wszystkie dane nieanonimowe zostaną usunięte po zakończeniu ankiety. Dokumentacja i ewentualna publikacja wyników badania odbywa się wyłącznie w formie anonimowej, bez podawania imienia i nazwiska oraz bez podawania jakichkolwiek informacji pozwalających na wyciągnięcie wniosków na temat Państwa osoby.

Przekazywanie danych

Odpowiedzi i wyniki ankiety otrzymujemy z oprogramowania ankietowego Limesurvey wykorzystywanego do badania, z którego korzystamy za pośrednictwem agencji Studio Olawski, Damian Olawski; ul Balicka 56, 30-149 Kraków na serwerze WWW. Z agencją została zawarta umowa na realizację zamówień (AVV). Wyklucza się przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.

Media społecznościowe

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., zazwyczaj mogą kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedzasz ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” lub banery reklamowe). Odwiedzanie naszej obecności w mediach społecznościowych uruchamia liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. Szczegółowo:

Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzacie nasze profile w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do konta użytkownika. Jednak w pewnych okolicznościach dane osobowe mogą być rejestrowane również wtedy, gdy nie jesteście Państwo zalogowani lub nie macie konta na danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te są zbierane np. za pomocą plików cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym lub poprzez rejestrację adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane zarówno w obrębie danej obecności w mediach społecznościowych, jak i poza nią. Jeśli macie Państwo konto w odpowiedniej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteście lub byliście zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie prześledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy operatorzy portali społecznościowych mogą zatem przeprowadzać dodatkowe operacje przetwarzania. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze wystąpienia w mediach społecznościowych mają na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzacie Państwo jeden z naszych profili w mediach społecznościowych (np. Facebook), ponosimy wspólną odpowiedzialność z operatorem platformy mediów społecznościowych za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. Co do zasady możesz skorzystać ze swoich praw (informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji) zarówno wobec my jak i operator danego portalu społecznościowego (np. Facebook).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych w portalach społecznościowych. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce korporacyjnej danego dostawcy.

Czas przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosicie Państwo nas o ich usunięcie, odwołacie swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są przechowywane przez operatorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

Sieci społecznościowe w szczegółach

LinkedIn

Posiadamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn używa reklamowych plików cookie.

Aby wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, należy skorzystać z następującego łącza: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi można znaleźć w oświadczeniu LinkedIn o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.