Menu

Lokalizacje Przegląd

Cynkowanie ogniowe

O nas

Grupa Seppeler

OWH

Cynkowanie ogniowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
stosowane przez Seppeler Ocynkownię Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od dnia 02.11.2020

 1. Informacje ogólne
 2. Warunki i wymagania techniczne
 3. Obowiązki stron /dostawca, odbiorca/
 4. Dostawy, odbiory, terminy wykonania usługi
 5. Warunki płatności
 6. Gwarancja, reklamacje, odpowiedzialność
 7. Transport, przechowywanie, pakowanie
 8. Warunki dodatkowe i końcowe

§ 1
Informacje ogólne

 1. Przedstawione warunki obowiązują we wszystkich umowach /zleceniach/ dotyczących cynkowania ogniowego konstrukcji i elementów stalowych wykonywanych przez Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.
 2. Wszelkie zlecenia realizowane będą po dokonaniu pisemnego ich potwierdzenia przez Zamawiającego i Ocynkownię.
 3. Ocynkownia wykonuje usługę cynkowania ogniowego zgodnie z normą PN EN ISO 1461.
 4. W przypadku cynkowania elementów złącznych metodą z odwirowaniem Ocynkownia wykonuje usługę zgodnie z normą PN EN ISO 10684.
 5. W przypadku wymagań szczególnych wykraczających poza te normy konieczne jest szczegółowe uzgodnienie warunków wykonania i odbioru powłok.
 6. Ocynkownia posiada zintegrowany system zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001.

§ 2
Warunki i wymagania techniczne

 1. Maksymalne wymiary konstrukcji przeznaczone do cynkowania, przy cynkowaniu poprzez jednokrotne zanurzenie, nie powinny przekraczać:
  1. dla zakładu w Chrzanowie: 16,3 x 1,95 x 2,85 m /dł. x szer. x wys./ Max ciężar elementu do 7,5 tony,
  2. dla zakładu w Kluczborku: 12,4 x 2,85 x 3,1 m /dł. x szer. x wys./ Max ciężar elementu do 15 ton,
  3. dla zakładu w Częstochowie: 14,0 x 1,4 x 3,2 m /dł. x szer. x wys./ Max ciężar elementu do 6,4 ton.
  4. dla zakładu w Świdnicy (niska temperatura): 4,7 x 1,2 x 2,1 m /dł. x szer. x wys./ Max ciężar elementu do 2 ton.
  5. dla zakładu w Świdnicy (wysoka temperatura 560ºC): 2,5 x 0,75 x 1,5 m /dł. x szer. x wys./ Max ciężar elementu do 1 tony.
 2. Powierzchnia konstrukcji dostarczonej do cynkowania ma być wolna od zawalcowań, zgorzelin, odprysków po spawaniu, ostrych krawędzi, zanieczyszczeń farbami, olejami, emulsjami oraz innymi materiałami jak np. silikonami.
 3. Spoiny powinny być wykonane metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. w przypadku spawania elektrodą należy dokładnie usunąć żużel spawalniczy.
 4. Każdy element konstrukcyjny ma składać się z jednego gatunku stali oraz z elementów o zbliżonej grubości.
 5. Jakość powłoki cynkowej uzależniona jest od składu chemicznego stali. Zawartość krzemu w stali powinna wynosić poniżej 0,03% lub mieścić się w przedziale od 0,15% do 0,24%. w przypadku stosowania stali odbiegających własnościami od stali typu S 235 JRG 2 (dawne nazwy St3S lub St3SX) należy o tym pisemnie powiadomić Ocynkownię.
 6. Elementy konstrukcyjne, szczególnie z żebrami wzmacniającymi, wnękami oraz elementami skrzynkowymi wymagają właściwie usytuowanych otworów odpowietrzających, dopływowych i odpływowych oraz otworów do podwieszenia. Sposób rozmieszczenia otworów i ich średnice pokazane są w materiałach technicznych Ocynkowni.
 7. Konstrukcje nie powinny posiadać małych szczelin lub wnęk. Spoiny powinny być zamknięte.
 8. Powierzchnie łączone na zakładkę spoinami szczelnymi wymagają otworów odpowietrzających. W przypadku braku otworów odpowietrzających może dojść do deformacji elementów lub nawet do całkowitego zniszczenia elementu poddawanego cynkowaniu.
 9. Usługa cynkowania rur niewyposażonych w uchwyty do zawieszenia, jest możliwa do zrealizowania wraz z wykonaniem takich uchwytów.
 10. W przypadku dostarczenia elementów niespełniających powyżej podanych warunków Ocynkownia zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i w porozumieniu z nim może wykonać dodatkowe prace, naliczając dodatkowe wynagrodzenie. w szczególności dotyczy to: usuwania starych powłok malarskich, odcynkowania, usuwania z olejów, tłuszczów, obróbki strumieniowo-ściernej, wykonywania dodatkowych otworów technologicznych, prostowania, cynkowania elementów ponadgabarytowych /cynkowanie na dwa razy/.
 11. Zamawiający poinformuje Ocynkownię o występujących gwintach, otworach i ściśle pasowanych powierzchniach celem uzgodnienia zabezpieczeń i sposobu cynkowania.
 12. Przy cynkowaniu nośnych konstrukcji stalowych zgodnie z DASt - Richtlinie 022, Zamawiający poinformuje Ocynkownię o takowych wymaganiach i dostarczy wymagane tą normą dokumenty/ formularze.
 13. Przy cynkowaniu elementów z odwirowaniem elementy płaskie mają tendencję do sklejania się.
 14. Powierzchnie po cięciu metodą płomieniową, laserową lub plazmą powinny zostać oszlifowane a ich krawędzie zaokrąglone.

§ 3
Obowiązki stron

 1. Obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie konstrukcji do cynkowania, odebranie konstrukcji po wykonaniu cynkowania i terminowa zapłata za usługę.
 2. Obowiązkiem Ocynkowni jest wykonać usługę cynkowania konstrukcji lub elementu według uzgodnionych warunków, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

§ 4
Dostawy

 1. Dostawa i odbiór towarów odbywa się transportem samochodowym.
 2. Terminy dostaw uzgadniane są z pracownikami działu sprzedaży i potwierdzane w formie pisemnej /faks, mail/.
 3. Godziny pracy Ocynkowni podane są na stronie internetowej www.ocynkownia.pl.
 4. Ładunek elementów należy przystosować do rozładunku urządzeniami dźwigowymi lub wózkiem widłowym stosując przekładki drewniane. Drobne elementy należy pakować w pojemniki lub na paletach.
 5. W przypadku dostawy transportu niespełniającego powyższych warunków ocynkownia może doliczyć opłatę stałą za „trudny rozładunek” w wysokości 200 zł netto za każdą dodatkową godzinę rozładunku.
 6. Konstrukcje i elementy przekazane do cynkowania mają posiadać specyfikację określającą nazwę elementu, ilość sztuk i ciężar całkowity. W przypadku niedostarczenia specyfikacji Ocynkownia nie ponosi odpowiedzialności za braki ilościowe.
 7. Ocynkownia dokonuje pomiaru wagi dostarczanych konstrukcji na wagach własnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wagą deklarowaną przez Zamawiającego a wagą Ocynkowni przyjmuje się jako właściwą wagę Ocynkowni.
 8. Ocynkownia zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości i rodzaju dostarczonej konstrukcji i potwierdza to na karcie „Potwierdzenie przyjęcia towaru”.

§ 5
Odbiory

 1. W uzgodnionym z Działem Sprzedaży Ocynkowni terminie Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania ocynkowanych elementów.
 2. Odbioru można dokonać po okazaniu upoważnienia wystawionego na nazwisko osoby odbierającej. Stosowne upoważnienie można przesłać faksem.
 3. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od wskazanej przez Ocynkownię daty możliwości odbioru, uważa się, że popadł on w zwłokę wraz z upływem 14 dnia kalendarzowego i może zostać obciążony kosztami magazynowania wynoszącymi 1% wartości usługi za każdy dzień zwłoki. Zamawiający ma prawo ustalić inną datę odbioru i wówczas zwłoka powstaje w nowo ustalonej dacie.

§ 6
Terminy wykonania usługi

 1. Jeżeli termin wykonania usługi nie został określony na piśmie jako jednoznacznie wiążący Ocynkownia powinna wykonać usługę w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania elementów/ konstrukcji.
 2. Termin wykonania usługi uważa się za dotrzymany, jeżeli elementy zostały odebrane lub zostały zgłoszone do odbioru.
 3. Jeżeli terminowe wykonanie usługi cynkowania nie jest możliwe z powodu siły wyższej lub jakiejkolwiek innej przyczyny, której nie można było przewidzieć, Ocynkownia ma obowiązek powiadomienia zamawiającego o zaistniałym fakcie i uzgodnienia następnego terminu odbioru elementów.
 4. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu opóźnienia zawinionego przez Ocynkownię lub z powodów opisanych w ust. 3.

§ 7
Warunki płatności

 1. Cena usługi cynkowania podawana jest za 1 kg konstrukcji. Fakturowana waga konstrukcji wynika z powiększenia wagi konstrukcji dostarczonej do Ocynkowni zgodnie z § 4 (Dostawy) ust. 7, o wyrażony procentowo teoretyczny współczynnik poboru cynku.
 2. Minimalna wartość faktury wynosi 200 zł netto.
 3. Cena obejmuje rozładunek i załadunek samochodów przy pomocy suwnicy lub wózka widłowego, za wyjątkiem § 4 (Dostawy) ust. 5. Cena nie obejmuje kosztów opakowania specjalnego, transportu /chyba, że oferta stanowi inaczej/, ubezpieczenia, podatku VAT, a także dodatkowych kosztów wymienionych w ust. 10 paragrafu „Warunki i wymagania techniczne”.
 4. Cena za usługę cynkowania jest ceną umowną. Ocynkownia zastrzega sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny w przypadku, gdy rodzaj powierzonego towaru, jego ilość, ciężar lub materiał, z którego został on wytworzony nie są zgodne z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym lub zamówieniu składanym przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający ma obowiązek dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury zgodnie z terminem podanym na fakturze niezależnie od ewentualnych reklamacji.
 6. Zapłata następuje przelewem na konto Ocynkowni, w kasie do kwoty 15 tys. zł, a także bankową kartą kredytową, debetową lub za pośrednictwem systemu płatności mobilnych BLIK, o ile dany Zakład Ocynkowni dysponuje odpowiednim terminalem płatniczym.
 7. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Ocynkowni lub datę wpłaty do kasy gotówkowej. Koszty opłat bankowych związanych z realizacją przelewu i inne wydatki związane z zapłatą ponosi Zamawiający.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Ocynkownia ma prawo do naliczania odsetek w ustawowej wysokości.
 9. Ocynkownia ma prawo określić limit zobowiązań, którego przekroczenie może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Zamawiającego.
 10. Ocynkownia ubezpiecza swoje należności. W związku z powyższym Zamawiający na prośbę Ocynkowni dostarczy dokumenty finansowe i inne dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia należności Zamawiającego. W przypadku odmowy udzielenia ubezpieczenia należności Zamawiającego strony uzgodnią inny sposób zabezpieczenia należności (weksle, poręczenia itp.).
 11. Ocynkowni przysługuje również prawo zatrzymania elementów przekazanych mu do zabezpieczenia antykorozyjnego przez Zamawiającego aż do chwili zaspokojenia roszczeń przysługujących Ocynkowni.

§ 8
Gwarancja, reklamacje, odpowiedzialność

 1. Okres gwarancji jest każdorazowo ustalany przez Ocynkownię i Zamawiającego. W razie braku takiego ustalenia obowiązuje termin 24 miesięcy.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru towaru z Ocynkowni.
 3. Zmiany konstrukcyjne elementów dokonane po cynkowaniu powodują utratę praw do gwarancji. Dotyczy to także obróbki strumieniowo ściernej konstrukcji przed malowaniem.
 4. Biała rdza oraz występowanie przebarwień powłoki nie stanowią podstaw do reklamacji.
 5. W przypadku elementów cynkowanych a w szczególności w wysokiej temperaturze technologią z odwirowaniem reklamacji nie podlegają przebarwienia powłoki wynikające z kontaktu ocynkowanych elementów z pozostałościami topnika i popiołów. Późniejsze zmiany konstrukcyjne elementów poddanych cynkowaniu oraz zmiana sposobu ich wykorzystania /warunki pracy konstrukcji/ w stosunku do pierwotnych ustaleń powoduje utratę praw gwarancyjnych.
 6. W przypadku wykrycia ukrytych usterek podczas dalszego przerobu lub obróbki, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie umożliwić przedstawicielom Ocynkowni sprawdzenie stanu towaru.
 7. Zamawiający ma obowiązek zgłoszenia niezwłocznie usterek po ich wykryciu w formie pisemnej pod rygorem utraty praw wynikających z gwarancji.
 8. Do usterek zalicza się również niekompletność odebranych elementów po cynkowaniu.
 9. Ocynkownia jest zobowiązana do wywiązania się z reklamacji niezwłocznie.
 10. Jeżeli naprawa reklamacyjna napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, w szczególności spowodowane siłą wyższą lub jakąkolwiek inna przyczyną, której nie sposób było uniknąć ani przewidzieć, pomimo należytej staranności, termin określony w ust. 9 ulega przedłużeniu i zostanie uzgodniony pomiędzy stronami.
 11. Gwarancja nie są objęte szkody na elementach obrabianych przez Ocynkownię, powstałe po wykonaniu usługi cynkowania, będące rezultatem oddziaływań mechanicznych, chemicznych i elektrolitycznych a w szczególności:
  1. uszkodzeń powstałych podczas transportu, załadunku, wyładunku, składowania i montażu przez Zamawiającego,
  2. uszkodzeń będących rezultatem zastosowania niewłaściwych obciążeń,
  3. uszkodzeń powłoki przez nałożenie w terminie późniejszym kolejnej powłoki przez inną firmę.
 12. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powierzchni elementów spowodowanych nadmiernie długim ich składowaniem przez Ocynkownię.
 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza Ocynkowni za wszelkie szkody nie wymienione w niniejszych warunkach handlowych jest ograniczona do 5% wartości zamówienia zleconego Ocynkowni przez Zamawiającego.

§ 9
Transport, przechowywanie, pakowanie

 1. Transport elementów ocynkowanych Zamawiający ma obowiązek realizować samochodami krytymi, z plandeką, w celu zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwymi wpływami takich czynników jak wilgoć, błoto, sól.
 2. Świeżo ocynkowane konstrukcje Zamawiający będzie przechowywał w miejscu suchym i  przewiewnym.
 3. Zamawiający nie będzie stosował przekładek z mokrego drewna. Ślady po drewnie nie są podstawą do reklamacji.
 4. Ocynkowane konstrukcje nie wymagają  specjalnego pakowania.
 5. W przypadku usługi tzw. TOUR Ocynkownia ponosi odpowiedzialność za powierzony towar od momentu załadowania na podstawiony przez Ocynkownię samochód aż do wyładowania z samochodu Ocynkowni ocynkowanej konstrukcji w wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

§ 10
Warunki dodatkowe i końcowe

 1. Ocynkownia nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia /pęknięcia/ materiału, które powstały na skutek wyzwalania się naprężeń materiałowych i spawalniczych w temperaturze kąpieli /około 450ºC/. Ocynkownia nie odpowiada też za odchylenia w zakresie wymiarów i dopasowania elementów.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do całkowitego usunięcia materiałów wybuchowych lub palnych, jeżeli dostarczony element/ konstrukcja takowe zawiera. w przeciwnym wypadku Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane swoim zaniechaniem.

Warunki Zakupów i Polityka Sankcyjna

Wyślij
zapytanie

+48 32 649 70 00